Bedrijven moeten snel hun facturen aanpassen


Eerste herinnering aan consumenten

Recente wetgeving heeft tot doel particuliere klanten beter te beschermen tegen onredelijke strafrentes en agressieve benaderingen door deurwaarders of incassobureaus bij niet-tijdige betaling van facturen. Bedrijven mogen vanaf september geen kosten meer aanrekenen voor een eerste herinneringsbrief aan klanten.

De link naar het staatsblad met de wettekst die op 23 mei werd gepubliceerd is: https://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm. Deze tekst bevat een aantal wijzigingen met 2 deadlines.

Nieuwe wetgeving per 1 september

Vanaf 1 september geldt ze voor nieuwe contracten, terwijl er een overgangsperiode is tot 1 december voor bestaande contracten.

Deze wijzigingen hebben ook een invloed op de manier van werken van jouw bedrijf als schuldeiser of als opdrachtgever.

Om de kosten voor aanmaningen te kunnen terugvorderen, zoals in het verleden, moeten jouw algemene voorwaarden aangepast aan deze nieuwe wetgeving. Deze aanpassing is cruciaal omdat anders bedrijven het risico lopen om de extra kosten die ze maken om wanbetalers aan te sporen tot actie, niet meer te kunnen recupereren.

Consumenten krijgen 14 dagen extra tijd

De nieuwe wetgeving bepaalt dat klanten 14 dagen de tijd hebben om te betalen nadat ze een eerste herinneringsbrief hebben ontvangen. Als betaling binnen die termijn uitblijft, mogen bedrijven wel verwijlintresten of kosten in rekening brengen, maar deze kosten zijn strikt gereglementeerd. Én je moet kunnen aantonen dat de consument op de hoogte was van deze kosten voordat ze worden aangerekend.

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;​
b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;​
c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Bijkomend is de klant bij laattijdige betaling nog steeds een interest verschuldigd. Deze verwijlsinteresten worden berekend op de openstaande som en maar pas vanaf de vervaldatum van de gratis herinnering.

Veranderende wet 1 september aanmaningen aan consumenten

Risico’s bij niet naleving

Wanneer deze richtlijnen niet worden gevolgd loop je het risico om zelfs de hoofdsom van de factuur te moeten terugbetalen aan de klant.

De tijd om te veranderen is kort en de regering heeft niet veel informatie gegeven. Daarom zijn veel bedrijven nog niet voorbereid.

Het niet tijdig aanpassen van contractvoorwaarden kan ernstige gevolgen hebben, zoals het verlies van het recht op intresten en andere invorderingsstappen. Bedrijven kunnen zelfs worden gecontroleerd en bestraft door de economische inspectie als ze niet voldoen aan de nieuwe regels.

Tips voor de algemene voorwaarden

Enkele tips voor de aanpassing van jouw algemene voorwaarden:

Kennisname door de consument, een handtekening voorafgegaan door handgeschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ Verwijzing naar de nieuwe berekeningswijze van de kosten bij uitblijven van tijdige betaling in de voorwaarden. Maar best ook op een bestelbon, op je website… Wederkerigheid van de voorwaarden. Ook de consument heeft recht op een vergoeding wanneer de verbintenissen niet worden nagekomen door de schuldeiser.

Wanneer de consument na het verstrijken van de betalingstermijn niet heeft betaald, sturen wij één herinnering zonder het aanrekenen van bijkomende kosten.

Algemene voorwaarden updaten

Wil jij graag een update van je algemene voorwaarden? Laat gerust van je horen.