Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘Incasso Geka / Bizzon’
Art 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van incasseren van vorderingen.
Art 2 Klant verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van “akkoord met algemene voorwaarden” bij het invoeren en verzenden van een dossier of door gebruik te maken van de diensten van ‘Incasso Geka / Bizzon’ op het gebied van debiteurenbeheer.
Art 3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ‘Incasso Geka / Bizzon’ slechts bindend mits uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
Art 4 Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk strijdig zou zijn met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Art 5 ‘Incasso Geka / Bizzon’ kan iedere opdracht weigeren, ook zonder enige opgave van reden.
Art 6 Iedere opdracht aan ‘Incasso Geka / Bizzon’ voor een schuldinvordering wordt geacht zonder uitvoeringstermijn te zijn, maar er wordt steeds naar gestreefd binnen zo kort mogelijke termijn af te handelen. Opdrachten in het kader van ‘debiteurenbeheer’ worden aanzien als een overeenkomst voor de minimum looptijd van één jaar, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode van één jaar bij uitblijven van correcte opzeg. Opzeg dient te gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van ‘Incasso Geka / Bizzon’ ten minste drie maanden voor het einde van de voorziene looptijd. Bij het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst zonder naleving van deze modaliteiten is aan ‘Incasso Geka / Bizzon’ een vergoeding verschuldigd ten belope van de resterende looptijd van de overeenkomst.
Art 7 Indien klant ‘Incasso Geka / Bizzon’ beopdracht een vordering te incasseren, machtigt klant ‘Incasso Geka / Bizzon’ in haar naam alle benodigde incassohandelingen te verrichten die zij noodzakelijk acht. Dit houdt in :
● Debiteuren benaderen, zowel schriftelijk, telefonisch als persoonlijk
● Het aan debiteur in rekening brengen van renten en kosten
● Het ontvangen van gelden op een derdenrekening
● Het treffen van een, gelet op de omstandigheden, redelijke betalingsregeling
● Optreden als lasthebber bij gerechtelijke invordering
Art 8 De klant wordt geacht ‘Incasso Geka / Bizzon’ zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 4 dagen, in kennis te stellen wanneer zij in een lopende incassozaak betalingen ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt. Nalatigheid hieromtrent wordt aanzien als contractbreuk en resulteert in het aanrekenen van een schadevergoeding tbv 125€ bovenop de verschuldigde commissie cfr tarievenlijst raadpleegbaar op incassoGeka / Bizzon.
Art 9 Het nemen van gerechtelijke maatregelen wordt altijd voorafgegaan door ten minste één aanmaning van ‘Incasso Geka / Bizzon’ .
Art 10 ‘Incasso Geka / Bizzon’ is gerechtigd haar incasso activiteit te beëindigen indien blijkt dat zonder gerechtelijke procedure geen betaling te verkrijgen is en de debiteur de vordering op juridische gronden betwist. In dat geval ontvangt klant een afsluitbericht met een advies over de mogelijke verdere stappen.
Art 11 ‘Incasso Geka / Bizzon’ kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor valutaverlies.
Art 12 Aan de klant kunnen kosten in rekening gebracht worden conform de tarievenlijst raadpleegbaar op incassoGeka / Bizzon. Intresten en schadebeding zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf vervaldatum van de factuur.
Art 13 Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan ‘Incasso Geka / Bizzon’, dan wel rechtstreeks aan cliënt heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover de cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen.
Art 14 Indien cliënt een incasso-opdracht intrekt dan wel buiten ‘Incasso Geka / Bizzon’ om een betalingsregeling sluit of met de debiteur een schikking treft, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is ‘Incasso Geka / Bizzon’ gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering commissie in rekening te brengen cfr tarievenlijst raadpleegbaar op incassoGeka / Bizzon.
Art 15 Iedere betaling van debiteur strekt allereerst ter voldoening van kosten van ‘Incasso Geka / Bizzon’ .
Art 16 ‘Incasso Geka / Bizzon’ biedt de mogelijkheid om, zonder verdere maatregelen, debiteuren uit haar naam een laatste aanmaning te versturen op haar briefpapier. Deze mogelijkheid is bedoeld voor alle vorderingen niet ouder dan 60 dagen na vervaldatum. In deze maning wordt de hoofdsom vermeerderd met administratiekosten en kan tevens achterstallige rente aan de debiteur berekend worden. De klant kan bij niet-betaling een vordering ter incasso overdragen aan ‘Incasso Geka / Bizzon’.
Art 17 Klant is verplicht alle informatie door ‘Incasso Geka / Bizzon’ aan haar verstrekt, geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen.
Art 18 ‘Incasso Geka / Bizzon’ is niet verplicht ter beschikking gestelde stukken aan cliënt te retourneren.
Art 19 Indien klant haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is ‘Incasso Geka / Bizzon’ gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige tussen partijen bestaande overeenkomst op te schorten.
Art 20 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van cliënt.
Art 21 In geval van overmacht is ‘Incasso Geka / Bizzon’ niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid onafhankelijk van de wil van ‘Incasso Geka / Bizzon’, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Ten niet limitatieve titel geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van ‘Incasso Geka / Bizzon’ of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft ‘Incasso Geka / Bizzon’ het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat ‘Incasso Geka / Bizzon’ schadevergoeding verschuldigd is.
Art 22 ‘Incasso Geka / Bizzon’ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten noch van de schade die voortvloeit uit de insolvabiliteit of de financiële moeilijkheden van Incasso Geka / Bizzon.
Art 23 Betaling van de door ‘Incasso Geka / Bizzon’ gefactureerde bedragen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn heeft ‘Incasso Geka / Bizzon’ het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 8% per maand vanaf de vervaldag. Bij uitblijven van betaling is cliënt verantwoordelijk voor alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten. ‘Incasso Geka / Bizzon’ is gerechtigd een bedrag van 10 € per aanmaning aan administratiekosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen 20% over de vordering inclusief rente, met een minimum van 50€ exclusief BTW.
Art 24 ‘Incasso Geka / Bizzon’ is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende klant in bezit heeft. Art 25 Op alle geschillen tussen partijen is Belgisch recht van toepassing.
Art 26 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hasselt.
Art 27 De tarieven zijn opgenomen in een aparte tarievenlijst, die geacht wordt deel uit te maken van de algemene voorwaarden in de meest recente vorm. In deze voorwaarden wordt steeds verwezen naar de meest recente tarievenlijst.
Art 28 ‘Incasso Geka / Bizzon’ behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen door uitgifte van een nieuwe tarievenlijst, welke tevens geldt voor de lopende opdrachten. ‘Incasso Geka / Bizzon’ zal cliënt tijdig verwittigen van de nieuwe tarievenlijst.

Disclaimer

Indien onderstaand bestand niet zichtbaar is voor u kunt u hem bekijken op deze link: Bizzon Disclaimer

Privacy & Cookie Policy

Indien onderstaand bestand niet zichtbaar is voor u kunt u hem bekijken op deze link: bizzon Privacy en cookie policy

Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
https://economie.fgov.be