Slim en Wettig: Navigeren door de Nieuwe Regels voor aanmaningen naar consumenten


Nieuwe wetgeving inzake incasso van consumentenschulden

Op 1 september 2023 is de nieuwe wet inzake incasso van consumentenschulden in werking getreden. Deze wetgeving heeft een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee voor bedrijven die incasso werkzaamheden verrichten voor consumenten.

Beperking van schadebeding en rente

De nieuwe wetgeving stelt een forfaitair schadebeding en rente vast voor incasso van consumentenschulden. Het schadebeding is afhankelijk van het bedrag van de schuld en bedraagt:

€ 20 als het openstaande bedrag lager dan of gelijk aan € 150 is;
€ 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 euro is;
€ 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000.
De rente is gelijk aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties.

Gratis herinnering

De nieuwe wetgeving verplicht schuldeisers om een kosteloze herinnering te sturen aan consumenten die niet op tijd betalen. Deze herinnering moet de volgende informatie bevatten:

Het saldo van de schuld;
Het bedrag van het schadebeding en de rente bij niet-betaling binnen de termijn;
Een duidelijke beschrijving van het product of de dienstverlening dat aan de oorsprong ligt van de schuld;
De termijn tot betaling vooraleer bijkomende kosten worden aangerekend;
Informatie over hoe een betwisting van de schuld kan worden ingediend.

Verificatieplicht

Schadebedingen en rentes die vóór 1 september 2023 zijn overeengekomen, zijn blijvend geldig. Wel moeten schuldeisers verifiëren of deze bedingen nog steeds in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving.

Voorbeeld van een clausule voor in jouw algemene voorwaarden

· “Artikel X: Invorderingen bij een consument

· De facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, wordt de consument een eerste maal kosteloos aangemaand. Bij niet betaling 14 kalenderdagen na ontvangst van deze eerste aanmaning, zullen er interesten en een schadebeding worden aangerekend overeenkomstig artikel XIX.4 Wetboek Economisch Recht. Laatijdigheidsintresten worden begroot aan de wettelijke interestvoet. Het schadebeding bedraagt:

Voor hoofdsommen tot 150,00 EURO: 20,00 EURO;

Voor hoofdsommen tussen 150,01 EURO en 500,00 EURO: 30,00 EURO + 10% van het factuurbedrag;

Voor hoofdsommen leer dan 500,01 EURO: 65,00 EURO + 5% van het factuurbedrag met een maximum van 2.000,00 EURO. Forfaitair.

Bovendien zal er voor elke tweede en bijkomende herinnering een kost verschuldigd zijn van 7,50 EURO.

Correcte eerste aanmaning

Waarde Heer, Mevrouw,

Bij nazicht van onze boekhouding stellen wij vast dat volgende factuur(en) nog niet is betaald, doch vervallen:

Factuur…. met vervaldatum…. ten bedrage van …
Factuur…. met vervaldatum…. ten bedrage van …
…
Deze factuur (en) werd opgesteld overeenkomstig uw aankoop van…. / het leveren van…. / uitvoeren van…. (korte omschrijving van product of dienst).

Aldus bent U volgende bedragen verschuldigd overeenkomstig de factuurvoorwaarden :

Hoofdsom: … €
Totaal: … €

Bij deze stel ik U officieel en uitdrukkelijk in gebreke tot betaling van … € tegen uiterlijk …/…/… (14 kalenderdagen) op mijn rekening met nummer ……………… (referte: “………………………………….”).

Indien tegen deze datum (14 kalenderdagen) de betaling niet werd ontvangen op onze rekening, zullen wij niet nalaten een schadebeding en interesten te vorderen overeenkomstig boek XIX Wetboek Economisch Recht.

Het schadebeding bedraagt:

a) 20,00 Euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 Euro is;

b) 30,00 Euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 Euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 Euro is;

c) 65,00 Euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 Euro met een maximum van 2.000,00 Euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 Euro is.

Interesten worden gevorderd overeenkomstig de wettelijke interestvoet.

Ik hield eraan u hiervan op de hoogte te stellen.

…”..

Deze tekst is aangepast aan de nieuwe wetgeving en bevat de belangrijkste informatie die schuldeisers moeten verstrekken aan consumenten. De tekst is helder en begrijpelijk geschreven en is geschikt voor gebruik in communicatie met consumenten.

Het is belangrijk dat bedrijven hun algemene voorwaarden en incassoprocedures aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Dit voorkomt problemen met consumenten en mogelijke claims.

Ben jij al mee met deze nieuwe wetgeving?